Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem, Adatkezelő, vagy „Mi") belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése:Óbudai Egyetem
Intézményi azonosító szám:FI12904
Adatkezelő székhelye:1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Adatkezelő elektronikus címe:jog@uni-obuda.hu
Adatkezelő képviselője:Prof. Dr. Kovács Levente rektor
Adatvédelmi tisztviselő:Bovard Kft. (info@bovard.hu)

Az Adatkezelő, mint felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatározottak szerint -- az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység mint alaptevékenység folytatására -- létesített szervezet. Közfeladatainak ellátása, végrehajtása során szükségszerűen felmerül személyes adatok kezelése.

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet).

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Fogalmak

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.


II. ADATKEZELÉSI CÉLOK

A MOOC, vagyis Massive Open Online Courses, fő célja, hogy nagyobb tömegek számára legyenek elérhetőek a felsőoktatás kurzusai. Az Egyetem közfeladatai közé tartozik -- az Nftv. 2. § (5a) bekezdésének megfelelően --, hogy az alaptevékenységéből származó szellemi értékek közösségi célú megismertetésével és gazdasági hasznosításával hozzájáruljon a térsége társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. Ezen feladata ellátása érdekében az Egyetem működteti az ún. Kárpát-medencei Online Oktatási Centrumot (a továbbiakban: K-MOOC), illetve a hozzá tartozó https://www.kmooc.uni-obuda.hu/ elérhetőség alatt működő weboldalt (a továbbiakban: weboldal). A K-MOOC eredendően magyar nyelvű online kurzusok indítását, terjesztését tűzte ki célul elsődlegesen a Kárpát-medencei magyarság, de szerte a világon minden magyar anyanyelvű számára, immáron azonban céljai közé tartozik kurzusainak nemzetközi népszerűsítése is. A K-MOOC egyrészt kredittel vagy oklevéllel elismert online oktatási formát biztosít a Kárpát-medencei, részben vagy egészben magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények, karok, tanszékek hallgatói számára, másrészt egy újabb oktatási formát kínál az élethosszig tartó tanulás megvalósításában.

A weboldalon az Egyetem mellett más felsőoktatási intézmények, sőt cégek is kínálnak különböző online kurzusokat, melyek aszinkron formában működnek, vagyis előre felvett videóanyagokon és írásbeli anyagokon keresztül történik az oktatás. A számonkérés elsősorban írásbeli teszteken és beadandókon (ez lehet a kurzusban résztvevő által felvett videóanyag is az adott kurzus témájától függően) keresztül valósul meg. Magát az oktatás tartalmát és a számonkérés formáját minden esetben az adott kurzust meghirdető és akkreditáló intézményt képviselő személy határozza meg a K-MOOC-kal egyeztetve.

A kurzusokon bárki ingyenesen részt vehet, akár felsőoktatásban részt vevő hallgatóról van szó, akár külső személyről. A kurzusokon való részvétel feltétele a weboldalon történő regisztráció. Ezt követően lehet az egyes kurzusokra külön jelentkezni.

A weboldalon történő regisztrációval, illetve a K-MOOC kurzusokkal kapcsolatos személyesadat-kezelésekről az Egyetem az alábbi adatkezelési tájékoztató útján nyújt tájékoztatást.

1. A K-MOOC weboldalon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja felhasználói fiók létrehozása a weboldalon.

Az e-mail-cím kezelésének további célja, hogy az érintett részére az Egyetem rendszerüzeneteket tudjon küldeni (pl. a sikeres regisztrációról, elfelejtett jelszó esetén, üzemzavarról történő tájékoztatás érdekében).

Kezelt személyes adatok és kezelésük jogalapja

A regisztráció során az érintettnek az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 1. név;
 2. e-mail-cím;
 3. jelszó (titkosítva);
 4. az érintett által a weboldalon beállított nyelv;
 5. amennyiben bejelöli, hogy hallgatónak minősül, a hallgatói jogviszonya szerinti intézmény neve, valamint az intézményen belüli hallgatói azonosítója (tipikusan Neptun-kód).

Az Egyetem továbbá kezeli a regisztráció időpontjával kapcsolatos adatot is.

A regisztrációt követően lehetőség van további személyes adatokat is megadni (pl. születési hely és idő), ez ugyanakkor csak abban az esetben szükséges, ha az érintett kreditigazolás kiállítását kéri az általa elvégzett kurzus(ok)ról, így ezen adatkezelés a K-MOOC kurzusokhoz és ezen belül is a kreditigazolás kiállításához kapcsolódik (l.: II.2. pont).

Az adatkezelés az Egyetem által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges, mely jelen esetben konkrétan a weboldalon felhasználói fiók létrehozása, mely a weboldalon keresztül nyújtott K-MOOC kurzusokon történő részvétel előfeltétele, így jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait az Egyetem kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a K-MOOC kurzusok lebonyolítása és a weboldal kezelése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

A személyes adatokat az Egyetem nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett bármikor kérheti a felhasználói fiókja törlését, ebben az esetben a fiókjával kapcsolatos adatok anonimizálásra kerülnek.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

2. K-MOOC kurzusokra történő jelentkezéssel és a kurzusokban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja K-MOOC kurzusok szervezése és lebonyolítása, ezen belül a kurzusokra történő jelentkezés és az azokon való részvétel biztosítása. Az e-mail-cím kezelésére ennek keretében az érintettel a kurzussal kapcsolatban történő kapcsolattartás, valamint a kreditigazolás e-mailben történő megküldése érdekében kerül sor.

Azok esetében, akik valamely kurzus elvégzéséről kreditigazolást szeretnének kapni, az adatkezelés további célja ezen kreditigazolás kiállítása.

Kezelt személyes adatok és kezelésük jogalapja

Az Egyetem a regisztráció során megadott adatokon túlmenően kezeli a kurzusjelentkezésekkel, illetve a kurzusban való részvétellel kapcsolatos adatokat is, utóbbiak közé értve az érintett által a kurzus során benyújtott beadandókat (mely lehet olyan videóanyag is, amelyben az érintett maga is feltűnik), a kurzushoz tartozó fórum(ok)on tett hozzászólásokat, illetve az érintett által kapott érdemjegyet is.

Amennyiben az érintett kreditigazolás kiállítását kéri, ennek érdekében a következő további adatokat szükséges a profiladatai között megadnia:

 1. hallgatói jogviszony szerinti intézmény neve és az intézményen belüli hallgatói azonosítója (tipikusan Neptun-kód), ha azt korábban, a regisztráció során nem adta meg;
 2. oktatási azonosító;
 3. születési hely és idő.

Amennyiben az Egyetem saját hallgatójáról van szó, az Egyetem az adatok pontosságának ellenőrzése érdekében a fenti adatokat összeveti a tanulmányi rendszerében (Neptun rendszer) szereplő adatokkal is.

Az adatkezelés az Egyetem által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges, mely jelen esetben konkrétan K-MOOC kurzusok szervezése és lebonyolítása, illetve ezen keresztül az Nftv. 2. § (5a) bekezdése szerinti közfeladatának ellátása, így hozzájárulás az alaptevékenységéből származó szellemi értékek közösségi célú megismertetésével és gazdasági hasznosításával a térsége társadalmi és gazdasági fejlődéséhez, ennek megfelelően jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett, illetve az Egyetem hallgatói esetében az Egyetem Neptun rendszere.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait az Egyetem kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek K-MOOC kurzusok lebonyolítása és a weboldal kezelése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Az érintett által felvett kurzus oktatója, függetlenül attól, hogy az Egyetem által foglalkoztatott oktatóról, vagy más intézmény által meghirdetett kurzus esetén más intézmény oktatójáról van szó, hozzáféréssel rendelkezik a kurzuson résztvevő hallgatóknak a képzéssel kapcsolatos adataihoz, illetve az alábbi adatokhoz: a hallgató neve és e-mail-címe, a hallgató jogviszony szerinti intézmény neve, valamint a hallgató intézményi azonosítója (Neptun-kódja).

A profiladatok közül a név a többi, az adott kurzuson résztvevő felhasználó számára nyilvános. Szintén nyilvános a kurzus hallgatói számára a kurzushoz tartozó fórum(ok)on tett hozzászólások tartalma.

A K-MOOC kurzusokkal kapcsolatban az Egyetemet terheli ugyan adatszolgáltatási kötelezettség, ez azonban minden esetben csak statisztikai adatok továbbítását jelenti, személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

A személyes adatokat az Egyetem nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett bármikor kérheti a felhasználói fiókja törlését, ebben az esetben a fiókjával és így az általa elvégzett vagy felvett kurzusokkal kapcsolatos adatok is anonimizálásra kerülnek.

A kreditigazolások megőrzésére az Egyetem hallgatói esetében az Nftv. 3. számú mellékletének 1/B. 3. pontjának megfelelően a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig kerül sor. Ami a további hallgatókat illeti, a kreditigazolásokat az Egyetem elévülési időben kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

3. Hírlevél küldése

A K-MOOC felületen regisztrált felhasználóknak akár a regisztráció során, akár azt követően a profiladatok között lehetőségük van az Egyetem K-MOOC kurzusokkal kapcsolatos hírlevelére feliratkozni, melyen keresztül értesülhetnek az induló kurzusról, határidőkről és határidők esetleges változásáról, illetve egyéb, ezen kurzusokat érintő fontos információkról. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, az sem a regisztrációnak, sem a K-MOOC kurzusokban való részvételnek nem képezi feltételét, illetve az érintettnek bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni.

A weboldalra nem regisztrált felhasználóknak ezen hírlevélre nincs lehetőségük feliratkozni.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a K-MOOC hírlevélre feliratkozók tájékoztatása az induló kurzusokról, határidőkről és határidők esetleges változásáról, illetve egyéb, ezen kurzusokat érintő fontos információkról.

Kezelt személyes adatok és kezelésük jogalapja

Az Egyetem kezeli érintett e-mail-címét, keresztnevét, továbbá a hírlevélre való feliratkozás idejére vonatkozó, valamint a hozzájárulás megadásával kapcsolatos adatokat is.

Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása, vagyis a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait az Egyetem kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akiknek a K-MOOC kurzusokkal kapcsolatos tájékoztató üzenetek (hírlevelek) küldése a munkaköri feladatai közé tartozik.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

A személyes adatokat az Egyetem nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A személyes adatokat az Egyetem az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az érintett a hozzájárulása visszavonására, a hírlevelekről való leiratkozásra bármikor jogosult. Utóbbi megteheti az e-mailek alján található „leiratkozás" gombra kattintással, vagy a profiladatok közötti beállítással, vagy egyébként a hozzájárulás visszavonásához való joga jelen tájékoztató szerinti gyakorlásával.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.


III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok -- egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő -- kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 3. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelése az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont], az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait a jog@uni-obuda.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal -- ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal -- meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint -- ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt -- a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.


IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per -- az érintett választása szerint -- az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Budapest, 2024. április 23.